Home 5 ANBI

ANBI

ANBI-gegevens DIACONIE Hervormd Lexmond.

Voor ANBI-gegevens Kerkrentmeesterschap, scrol naar beneden.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente Lexmond

RSIN/Fiscaal nummer: 8241.03.403
Website-adres: www.hervormdlexmond.nl

E-mailadres: diaconie@hervormdlexmond.nl
Adres: Lakerveld 71
Postcode: 4128 LE
Plaats: Lexmond
Postadres: Postbus 16
Postcode: 4128 ZV
Plaats: Lexmond

De Hervormde Gemeente van Lexmond is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde kunt u downloaden via deze link: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente van Lexmond.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u downloaden via deze link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op de website www.hervormdlexmond.nl vindt u het actuele beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:  Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden (en dus ook diakenen) krijgen geen financiële vergoedingen voor hun werkzaamheden.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Hieronder ziet u een overzicht van baten en lasten.

Staat van baten en lasten 2022  
   
Baten:  
Opbrengsten uit bezittingen  10.742
Rente, e.d. 0
Opbrengsten uit subsidies, fondsen 0
Bijdragen van leden 25.545
Door te zenden collecten  
Totale baten 36.287
   
Lasten:  
Overigen kosten 598
Bijdragen en verplichtingen 1.386
Beheer 1.212
Rentelast en bankkosten 382
Diaconaal plaatselijk 5.605
Diaconaal regionaal/landelijk 0
Door te zenden collecten 26.990
Totale lasten 36.173
   
Resultaat (baten – lasten)  114
   
De diaconie houdt collecten voor de eigen gemeente en goede doelen wereldwijd. Het geld wordt gebruikt voor goede doelen in Nederland en wereldwijd, hulpverlening aan mensen in de eigen gemeente en voor noodzakelijke kosten.  

 

Toelichting

Kerken en kerkelijke instellingen zorgen zelf voor de financiële dekking voor hun activiteiten. Aan leden van de kerk wordt gevraagd om een financiële bijdrage te doen.

Soms bezit een diaconie ook vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geld op de bank. De opbrengst van dit vermogen wordt gebruikt voor diaconaal werk.

De inkomsten van de diaconie worden gebruikt voor diaconaal werk. Zowel plaatselijk als ook landelijk. Maar ook wereldwijd, in de vorm van financiële steun voor activiteiten en organisaties. Soms wordt er een inzamelijk gehouden voor een specifiek project.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan kosten die gemaakt moeten worden. Zoals het in stand houden van landelijk diaconaal werk en kosten van diaconale bezittingen.


 

ANBI-gegevens KERKRENTMEESTERSCHAP Hervormd Lexmond.

Voor ANBI-gegevens Diaconie, scroll naar boven.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Lexmond

RSIN/Fiscaal nummer: 824103373
Website-adres: www.hervormdlexmond.nl
E-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdlexmond.nl
Adres: Kortenhoevenseweg 4
Postcode: 4128 CR
Plaats: Lexmond
Postadres: Postbus 16
Postcode: 4128 ZV
Plaats: Lexmond

De Hervormde Gemeente te Lexmond is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ’een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten’.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde kunt u downloaden via deze link: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente Lexmond. 

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 7).

 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u downloaden via deze link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op de website www.hervormdlexmond.nl vindt u het actuele beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

 

F. Verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Hiertoe kent de gemeente wijkteams, een evangelisatie commissie, zendings commissie, jeugdraad en een kringraad voor vorming en toerusting.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Jaarrekening

Hieronder ziet u de jaarrekening van afgelopen jaar. In dit overzicht ziet u in het kort de inkomsten en uitgaven van onze gemeente.

 

Baten en Lasten Hervormd Lexmond  
Jaarrekening  2022
   
Baten  
Opbrengsten uit onroerende zaken 15.074
Opbrengsten uit rente, divident, belegging 0
Opbrengsten uit stichtingen, fondsen, kassen 19.556
Bijdragen van leden en anderen 133.024
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 0
Totaal baten € 167.654
   
Lasten  

Kosten kerkelijke gebouwen

36.593

Kosten niet-kerkelijk bezit 6

Afschrijving onroerende zaken en installaties

1.248

Pastoraat

73.386

Kosten diensten en activiteiten

7.772

Verplichtingen / bijdragen andere organen

7.207
Salarissen en vergoedingen 10.360
Kosten beheer 6.360
Rentelasten en bankkosten 3.052
Totaal lasten € 145.984
   
Resultaat (baten – lasten) € 21.670

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.