Home 5 Gemeente 5 Kerkenraad 5 Diaconie

Diaconie

De diaconie in onze gemeente bestaat uit 4 diakenen, die een belangrijke taak hebben, die vooral zichtbaar is in de kerkdiensten. De diakenen collecteren elke kerkdienst. Maar we doen natuurlijk meer.

Wat betekent diaconie?

De letterlijke betekenis van diaconie is: het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. In het Nieuwe Testament werden veel activiteiten geschaard onder de term “diakonia”. Verreweg de belangrijkste betekenis heeft diakonia als het gaat om het dienen van de medemens.

In Nederland gaan we steeds meer uit van zelfredzaamheid. Maar dat is niet voor iedereen haalbaar. Daarom zijn mensen steeds vaker aangewezen op hulp van anderen. Iedereen die gedoopt is hoort dienstbaar te zijn aan anderen. De diaconie zijn we binnen de kerkelijke gemeente dus eigenlijk allemaal met elkaar!

Taken Diaconie

Hulpverlening
U kunt bij de diaconie terecht voor o.a. individuele steun, zowel financieel als anderszins, voor vervoer naar de kerk, bezoekwerk en voor andere acute hulpverlening, waar het niet lukt met hulp van anderen of van instanties.

Voor vragen kunt u altijd één van de diakenen bellen of een afspraak maken. Adressen, telefoonnummers en e-mail vindt u onder het kopje Diaconie contactadressen.
De diakenen willen u graag helpen. Wacht niet af, maar trek aan de bel! Ook als u behoeften bij anderen ziet, vragen wij u dit aan de diakenen door te geven. Natuurlijk  geldt voor de diakenen strikte geheimhouding.
Wanneer er een hulpvraag komt bij de diaconie bekijken we zorgvuldig op welke manier we het beste kunnen ondersteunen. Soms verwijzen we door naar instanties, soms springen we zelf bij.

Steunen diverse doelen
Naast hulp aan individuen, steunen we diverse doelen. Dit gebeurt door daarvoor gericht te collecteren, maar ook door het overmaken van giften. Aan het eind van ieder jaar wordt in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters het collecterooster voor het komende jaar gemaakt.

Bezoekwerk
Verdeeld over zes wijkteams, waarvoor een ouderling, een bezoekbroeder en een diaken verantwoording hebben, doen 25 dames regelmatig bezoekwerk. Deze damescontactgroep bezoekt ouderen, zieken, eenzamen, weduwen en weduwnaren rond verjaardagen en voor de kerst. Hieronder valt ook het kraambezoek en het verwelkomen van nieuw ingekomenen binnen de gemeente.

Beheer landerijen
Vanuit het verleden heeft de diaconie enkele landerijen in eigendom. Sommige percelen worden voor onbepaalde tijd verpacht. Van andere percelen wordt jaarlijks het grasgewas bij inschrijving verkocht.

Inkomsten Diaconie

De inkomste van de diaconie bestaan uit:

  • Collecten: in reguliere kerkdiensten is er een collecte voor de diaconie.
  • bij Avondmaalsvieringen is er een extra collecte voor de diaconie. Dat doen we met de bekers op de Avondmaalstafels.
  • Giften van particulieren
  • Rente van spaarrekeningen
  • Pacht
  • Opbrengst grasgewas

Vrijwillige Hulpdienst Lexmond

Deze is onderdeel van de Stichting Maaltijdvoorziening en Ouderenzorg Lexmond. De Vrijwillige Hulpdienst Lexmond is ontstaan door samenwerking van de diaconiёn van de Hervormde Gemeente Lexmond en de Protestantse Gemeente Lux Mundi in Lexmond en bovengenoemde stichting. In Lexmond kan er een beroep op gedaan worden voor aanvulling op de thuiszorg als er geen andere instanties, familie of bekenden kunnen helpen. Voor inlichtingen of aanvragen kunt u bellen:

mevr. A. Lakerveld-de With, (0347) 345002 of 06-57264034.
mevr. G.T. Schinkel-van Rhenen, (0347) 341591.

Diaconie contactadressen

Postbus 16, 4128 ZV Lexmond
IBAN: NL69RABO 0336051433
KvK-nummer: 76420159
diaconie@hervormdlexmond.nl

Voor de overige contactgegevens dient u te zijn ingelogd.